Algemene Voorwaarden


www.tiggelaven-diervoeders.nl

Van Tiggelaven Diervoeders te Hoevelaken, bij kamer van koophandel Gooi en Eemland ingeschreven onder nummer 08023071

1. Toepasselijkheid
1.1 De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die aangegaan worden tussen Tiggelaven Diervoeders en klant.
1.2 Alle onderstaande voorwaarden gelden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Bestellingen en of offerte
2.1 Op de laatst verschenen internetpagina van Tiggelaven Diervoeders vermelde prijzen zijn geldend.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat door Tiggelaven Diervoeders bevestiging per E-mail is gedaan ten aanzien van het door u  bestelde.

3. Prijzen-Levering-Betaling
3.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief het geldende btw tarief en zonder verzendkosten tenzij anders aangegeven tevens zijn alle prijzen ondervoorbehoud van prijswijzigingen en type fouten.
3.2 Leveringen binnen Nederland worden uitsluitend na vooruitbetaling gedaan en verzending vindt plaats door Tiggelaven Diervoeders aan te wijzen vervoerder, in de meeste gevallen is dit TPG-post en mocht u bij levering niet thuis zijn dan ontvangt u van TPG-post bericht.
3.3 De Verzendkosten of bezorgkosten zijn altijd voor rekening van verkoper.
3.4 Wij verzenden uw bestelling binnen 2 werkdagen, na ontvangst van uw betaling, de snelheid is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode. De maximale levertijd van onze artikelen bedragen 30 dagen tenzij anders overeen gekomen, indien deze levertijd niet haalbaar is zal Tiggelaven Diervoeders klant hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen, reeds vooruit betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van de klant.
3.5 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Tiggelaven Diervoeders bevoegd de op de internetwinkel vermelde prijzen en verder voorwaarden te wijzigen.
3.6 Bestelde goederen worden uitsluitend in doos geleverd, waarin zich duidelijke montagevoorschriften bevinden indien dit van belang is.

4. Herroepings recht en retourzendingen
4.1 Beantwoorden de geleverde goederen niet aan uw verwachting dan heeft de koper het recht deze binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen naar Tiggelaven Diervoeders.
4.2 De verzendkosten hiervan zijn altijd voor rekening van de koper.
4.3 De Goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te worden geretourneerd.
4.4 Na controle en akkoord door Tiggelaven Diervoeders, wordt het door de koper betaalde bedrag inclusief verzendkosten maar zonder de retour verzendkosten binnen 7 dagen teruggestort op de rekening van de koper.
4.5 Voordat goederen retour gezonden worden moet er door de kopende en verkopende partij een afspraak hierover zijn gemaakt, zonder afspraak worden goederen geweigerd.

5. Garantie
5.1 Met betrekking tot de producten is Tiggelaven Diervoeders tot geen garantie gehouden dan welke zij van haar leveranciers heeft gekregen, door u te maken of gemaakte kosten vallen nimmer onder de garantie.
5.2 Indien gewenst kan Tiggelaven Diervoeders de koper vragen het product op te sturen voo inspectie van de oorzaak, dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren.
5.3 Aanbiedingen, partijen, eenmalige en op maat gemaakte artikelen vallen buiten de garantie
5.4 Deze garantie is niet van toepassing als u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht en er sprake is van gebreken die zijn  ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing, wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van Tiggelaven Diervoeders  liggen, komt de garantie te vervallen veder strekt de garantie nimmer tot vergoeding van de kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het product heeft aangebracht of verricht dan wel indien het product voor andere doeleinde zijn gebruikt dan waarvoor deze bestemd zijn of wanneer de koper weigerd het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van Tiggelaven Diervoeders met betrekking van levering en verkoop van alle artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder punt 5 geregelde garantie.
6.2 Tiggelaven Diervoeders is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
6.3 Voor het overige is iedere  aansprakelijkheid van Tiggelaven Diervoeders beperkt tot het faktuurbedrag van het door u bestelde artikel.
6.4 In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Tiggelaven Diervoeders.

7. Geschillen
7.1 Op alle rechtsverhoudingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
7.2 Voor zover de Nederlandse wet dit toelaat, zal bij uitsluiting de rechter in het arrondissement naar keuze van Tiggelaven Diervoeders van de geschillen kennis nemen.

Tiggelaven Diervoeders Veenslagenweg 131 3871NB Hoevelaken Telefoon: 0614434822 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur